ג"סשת 'א רדא 'בכ ראורבפב 24 ,ינש םוי  (24.2.2003)  
תיבה רתאל ךופה   ונלצא םסרפ   ונל בותכ   הרזע   ןותיעל יונמ   חתופה ףדל  
     
ןויכרא
ןוטוינ יפ לע ןידה םוי לע ןהכ לאירא 'פורפ


ןהכ לאירא 'פורפ
קסע ןוטוינ קזייא
היגולואיתב םג

ןורוד סכלא

,דבלב הנש 57 דועב שחרתי - יביטמיטלואה יטפילקופאה עוריאה - "םלועה ץק"
ילודגמ ,ןוטוינ קזייא רס רשאמ רחא אל אצמו בשיח תוחפל ךכ .2060 תנשב
ינפל קר ורחב םיטירבהש ימ ,יטירב יאקיסיפו יאקיטמיתמ ,םינמזה לכב םינעדמה
המישרב וינפל .םינמזה לכ לש םילודגה םיטירבה תרשע תמישרב שש רפסמכ םימי המכ
.לוומורקו ןוסלנ ,ןונל ,ריפסקש ,ןיוראד ,לי'צר'צ


לשימ לש םינפצומה "םיעבורמ"ה ךמס לע םלועה ץקב ןימאהל םיבר וטנ םויה דע
,תפרצ ,ימר .טסמ םידוהי לש םנב ,ררושמ רקיעב ,איבנ לוכיבכ ,סומדרטסונ
.16-ה האמה תליחתב היציזיוקניאה תדוקפב רצנתהל וצלואש


ץורעה ףושחי ,יאמיכלאו גולואית םג היהש ,לודגה ןוטוינ לש רכומ אלה ןפה תא
רקחמ לע תססובמה הדועת תינכותב ,הבורקה תבשב ()BBC2 .יס.יב.יבה לש ינשה
תונותיעב תינכותל בחרנ םוסריפ תתל םיקיפמה וגאד עובשה ףוסב .ידנק ןעדמ לש
.םלועה יבחרב הבותכה


,םנימב םידחוימ םיכמסמב השעמל םייוצמ ןוטוינ לש ויבושיח לע םיטרפה לכ
לש םכרדכ ,םיטוטרישו םירויאב םיוולמ ,ףופצה ודי בתכב םיבותכ םיפד 4,500
ימואלה םירפסה תיבב יוצמ םיכמסמהמ רכינ קלח .תומודקה תואמב םינעדמ
ינפב קתרמ רופיס אוה ץראל אקווד הזה רידנה ףסואה עיגה ללכב ךיא .םילשוריב
,"סופיט" חטבל ,רזומ יד םירמוא שי ,ןפוד אצוי דמולמו ןפסא ותוא םרת .ומצע
.הנש 52 ינפל ,ב"הראב ומלועל ךלהש ,ומש הדוהי םהרבא 'פורפ


ףתתשה ,תורוד ירודמ ריעב העודי תידדגב החפשמל ןבו םילשורי דילי ,הדוהי
םינברל רפסה תיבב דמל אוה .20-ה האמה תישאר ומיקתהש םיינויצה םיסרגנוקב
בהאתהו תונחרזמב החמתה ,הינמרגב ,גרבלדייה תטיסרבינואבו ןילרבב
םינקתפרה לע דחוימב ביבח םוחתו המודקה םירצמב קסועה עדמה - היגולוטפיגאב
הטיסרבינואב רוספורפכ הנומ אוה הנושארה םלועה תמחלמ רחאל .םימי םתואב םיבר
.דרפס שוריג זאמ וז ןיעמ הרשמב ןהיכש ןושארה ידוהיל היהו ,דרפסב תיתרקוי
לש תונותמה ויתועדל דגנתה ,תינויצ תוליעפב ברועמ היה אוה ותפוקתב םיברכ
ךוסכסל ואיבה רעוסה וגזימ .ואדרונ סקמ לש םיבהלנה ויכמותמ היהו ןמצייו םייח
דובעל עסנ ךכ םושמו ,תונושארה היתונשב םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ישאר םע
.1951-ב רטפנ הבש ,ב"הראב


ףסוא לש הריכמ ןודנולב ס'יבתוס תויבמופה תוריכמה תיב םייק 30-ה תונש ףוסב
ולגתנה דיה יבתכ .רתויו הנש 250 םליגש ,ןוטוינ לש וטע ירפ די יבתכ - לודג
התכזש ,תיבמופה הריכמב .'תומסטרופמ ןזורה לש ותיבב קבא הלעמ זגראב הרקמב
,רתוי הברה םסרופמ ,רחא ףתתשמ ,בגא .הדוהי םהרבא םג ףתתשה ,לודג םוסרפל זא
די יבתכ שכרש ,םסרופמה ןלכלכה ,סניימ סנייק דרניימ ןו'ג רשאמ רחא אל היה
םיפד יפלא תונקל ףידעה הדוהי םהרבא וליאו .היגולואיתבו הימיכלאב םיקסועה
תירבעה הירפס"ל ףסואה תא הדוהי םרת םינש רובעכ .ןוטוינ לש םיכמסמ םתואמ
.םילשוריב םירפסה תיב םויכ ,"תימואלה


אוה .1727 סראמב 20-ב תמו ריישנלוקניל זוחמב ןטק רפכב 1642-ב דלונ ןוטוינ
אוה לודגה ומוסרפ .ןודנולב רטסנימטסוו תייסנכב ,הכלממה ילודג תקלחב רבקנ
םיפוג לש הקיסיפה יקוח חוסינו (הכישמה חוכ) הדיבכה קוח יוליג תוכזב רקיעב
ןובשח היורקה תיטמיתמה הטישה תא איצמה ןכ ומכ .ומש לע םיארקנה העונתב
ןנכית ראשה ןיבו הקיטפואב םיבושח םירקחמ ךרע ,ילרגטניאו ילאיצנרפיד
.רוא ריזחמ פוקסלט


,ןויער דימעמה יעדמה רקחמה לש תוינרדומה תוטישה תא איצמה ןוטוינ ,השעמל
ורפס .םהב תוגשומה תואצותה חותינו םייוסינ תועצמאב ןחבמל תיזחתו יובינ
רתויב בושחה יעדמה רפסל בשחנ - הקיטמיתמה תונורקעב קסעש - "תונורקע"
אל .ותומ ירחא הנש 300 ךשמב עדמה לש וכרד לע עיפשהו םלועמו זאמ םסרופש
תורחאה תומואהש דובכה תא יאקימטיתמל תקלוח הילגנא" :ריטלוו וילע רמא ידכב
אוהו חותפ רפסכ ןוטוינל היה עבטה" :וילע בתכ ןייטשנייא ."ןהיכלמל תוקלוח
."ץמאמ אלל ויתויתוא תא אורקל עדי


.רבעב רכומ יתלב טעמכ היה םלועה ףוס לע ולש הירואיתה תא ליכמה דיה בתכ
חצפל ץמאמ עיקשה ןוטוינ יכ ,יס.יב.יבה לש תינכותב רבסויש יפכ - הלוע ונממ
ןוטוינ ןימאה - ולש רכומ תוחפה דצה - גולואיתכ .י"כנתה ןפוצה הניכש המ תא
."םיהולא לש םירתסנה םוקיה יקוח" תא ליכמ םירפסה רפסש


שחרתת "ושי לש הינשה ותעפוה" יכ ,םירידנ םיבתכ םתואמ הלוע ךכ ,הזח ןוטוינ
רודכ טלשיי" ,ןוטוינ בתוכ ,הנש 1000-כ לש הפוקתב .רבד ומכ תופיגמ תובקעב
תנשב אובי םלועה ץקש ןוטוינ בשיח םג םיבתכ םתואב ."םישודק ידיב ץראה
"תונורקע" תא םסריפש רחאל .ןוטוינ תא דואמ קיסעה הז אשונהש ררבתמ .2060
עקשו טנמלרפ רבחכ םיימעפ ןהיכ ,תויטילופ תויוביריב ברועמ תויהל לחה
.םייטסימ ץק יבושיחב רקיעבו הימיכלא ייוסינב


קרסש ,ןלבונס ןביטס ידנקה ןעדמה קמעתה ןוטוינ ייחב הזה םולעה קרפב
רדושתש "לפאה רפוכה :ןוטוינ" תינכותה .ןוטוינ לש דיה יבתכ תא הנורחאב
הכורא הפוקת קסע ןוטוינש איה הכרעה .ןלבונס לש ורקחמ לע תססבתמ יס.יב.יבב
םיכמסמ לש הלודגה השוריה תא ריבסמש המ ,םלועה ףוס יבושיחב - הנש 50-כ -
.ךכב םיקסועה


ובש דעומה לע תיפוס הנקסמל עיגה אל ןוטוינש בושחל לבוקמ היה םויה דע"
תינכותה יקיפמ םינעוט ,"תאז תושעל הטנ אלש הארנכו םלועה ףוס לוחי
שרופמב ןיוצמ ולש םיבתכה דחאבש תולגל עיתפמ יד ןכלו" ,תיטירבה היזיוולטב
."םילשורי ,שדוקה ריעב הלגתה רומאה דיה בתכש םג המ ,הזכ ךיראת


תירבעה הטיסרבינואב הריפסומטאה יעדמל הצרמו םונורטסא ,ןהכ לאירא 'פורפ
אל" .ןוטוינ לש םלועה ףוס תיזחת לע ארקשכ לומתא עתפומ היה אל ,םילשוריב
ךמס לע ועציבו םינוש םינפצ ך"נתב ושפיח תומודקה תואמב םילודג םינעדמ טעמ
תיזחת תאז ךרדב ןמסל וסינ םג םה .םלועב םישחרתמה םיכילהת רבדב םיבושיח הז
.ןהכ רמוא ,"דיתעב םיופצש םילודג םיעוריאל


ןמז םיעיקשמה תויטסימו תויתד תויטנ ילעב םיאקיטמיתמ שי ונימיב םג ,השעמל
רפסב תודע אצמש ןעט רשאכ ,רבכמ אל םסרפתה םהמ דחא ."יכ"נתה ןפוצה" רקחב בר
,תינלוח החיתמכ ךכ רחא הררבתהש העידי וציפה טנרטניאב .ןיבר חצרל םירפסה
ללחה תרובעמ ןוסא תא וזח םג ,סומדרטסונ תואובנמ תחא וא ,י"כנתה ןפוצה וליאכ
.קרוי-וינב םימואתה ילדגמ תסירק תאו היבמולוק


הליגש ימ ,רלפק סנהוי ינמרגה םונורטסאה םג קסע הלאכ םיבושיחב" :ןהכ 'פורפ
עיגה רלפק לש ויבושיח תרזעב .תוטנאלפה תעונתב םילשומה םיקוחה השולש תא
הניא םילודג םינעדמ םצוא לש תאז השיג .ולש ילסרבינואה הדיבכה קוחל ןוטוינ
ואצמ אלש ,םוקיה תואלפנ לע תונרקסמ תולאשל תובושת ושפיח םהש םושמ ,העיתפמ
םייזכרמ םיירוטסיה םיעוריאש ,לשמל ,ונימאה תומודק תואמב .רחא רבסה ןהל
.םילודג םירוזחמב םידעומ יבושיח ךמס לע םיבתכומ לארשי םע תודלותב


,םינש 483 ןב רוזחמ לוכיבכ זמורמ לאינד רפסב 'ט קרפב .םירצונה לצא םג ךכ"
יכ ,הזכ רוזחמב הרושק ושי תעפוה םגש ונימאה םירצונה .הטימש תונש 69 וא
רלפק .םילשוריב ןושארה שדקמה תיב ןברוח ירחא הנש 483 ץראב לועפל לחה אוה
.הזה אשונל שידקה וימי ףוס תא .תכלה יבכוכ ילולסמ ןיבש םיקחרמה תדיחב טבחתה
אלא וניא תוטנאלפה לש םילולסמה רדס ,ותעדל .תיהולא הריציב רבודמש ןעט אוה
."'תימיימש הקיסומ לש גוס'


.ול םדקיש יטמוארט-ינסרה עוריאל ןבומכ הרושקה ,חישמה תאיבב הנומאה םג ךכ
ףוסב" :ןהכ .םיוסמ םינש רוזחמ ךמס לע ואוב דעומ תא בשחל םיסנמ םינימאמה
תעפוה םג יכ ,ינוריב-לא יברעה םונורטסאה ןעט 11-ה האמה תליחתבו 10-ה האמה
קפסל הסינ אוה ךכב .ך"נתה ךותמ הלועה ירוזחמ בושיח לע תססבתמ דמחומ איבנה
."חישמה ןיינעב תורצנהו תודהיה לש תועדהמ הנוש העד


ךכ לע עיבצה אוה .בורקב םסרפתיש ,הלא םיאשונב דחוימ רקחמ ךרע ןהכ 'פורפ
תודלותב םיבושח םיירוטסיה םיעוריאש ונימאה דומלתה תפוקתב תודהיה ילודגש
ןמז-יקרפ ינשמ בכרומ "לודג רוזחמ"ש בשיח ןהכ ."לודג רוזחמ"ב םישחרתמ םעה
הז בושיח .הלילח רזוחו הנש 502 לש ןמז קרפ וירחאלו ,דחא-לכ הנש 483 ינב
ונימאה רבעב .9-ה האמה ףוס זאמ תודהיב לבוקמהמ תצקמב הנוש הנש חול לע ססובמ
םוי"ב השחרתה ,לשמל ,םלועה תאירב יכו ,םוי עבר דועו םוי 365 אוה הנשה ךרואש
שארב קוידב לפנ רשאכ (םכרואב םיוותשמ הלילהו םויה הבש הממיה) ביבאב "הוושה
תודהיב שדוק הזכ עוריא .חריהו שמשה לש "יתימאה דלומ"ב רמולכ ,ןסינ שדוח
הז דעומ תנייצמה ,םילשוריב םידרח םידוהי לש הצובק ןיידע שי םויכ .המודקה
."תישארב השוע" תכרבב


דעומ תא ןמסמ םג לודגה רוזחמהש םעפ ןעטנ םג םיקיתע םיבושיח םתוא ךמס לע
םלועה תאירב ,הזכ בושיח יפל .ינשהו ןושארה שדקמה תיב תמקה ,םירצמ תאיצי
היה הלא םיבושיחל עייסש ימ יכ ריבסמ ןהכ .הריפסה ינפל הנש 3,757 השחרתה
תורוקמ לע ותעשב ךמתסה ימזירווח-לא םג .הרבגלאה איצממ יברעה םונורטסאה
.םיידומלת


הנשה חולב םינוקית וסינכהש רחאל ,10-ה האמב הקספ תאז בושיח תרוצ" :ןהכ
תמוקת ,לודג עוריא יכ בשחל ,לשמל ,ןתינ היה ,הב םיכישממ ויה וליא .ידוהיה
יפל םלועה ץק ירחא הנש 56 רמולכ ,2116 תנשב שחרתהל יופצ ,לארשי םע
."ןוטוינ

ןוטוינ קזייאףדה שארל

רבחל חלש

הספדה
הילאוטקא 
םייעובש םיפסומ 


http://images.maariv.co.il/cache/cachearchive/24022003/ART439245.html